Poptávka

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem níže uvedených informací o zpracování osobních údajů je seznámit Vás s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji.

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla shromažďování a zpracování osobních údajů správcem údajů, který je definován níže. Při shromažďování a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018. Osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem, pro definované účely, v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a vždy tak, aby údaje byly zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tyto zásady popisují kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, způsob jejich využití, zpracování a ochrany. Uvádíme zde, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme.  Seznámíme Vás s právy, které Vám jako fyzické osobě náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

PROMSAT CZ s.r.o. se sídlem Branická 1876/167, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 25681168, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 60698.

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování:
PROMSAT CZ s.r.o., Branická 1876/167, Krč, 140 00 Praha 4
adresa elektronické pošty: info@promsat.cz

telefon: +420 274 02 02 22

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně sdělujete, pokud

 • vyplníte a odešlete kontaktní formulář;
 • vyplníte a odešlete poptávkový formulář;
 • nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu;
 • nás kontaktujete prostřednictvím telefonního hovoru;
 • s námi komunikujete na firemním profilech na sociálních sítích.

Rozsah osobních údajů, které shromažďujeme, se vždy odvíjí od účelu, pro který údaje zpracováváme. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webové stránky.

2.1. Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vaší žádosti. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné identifikaci (jméno, příjmení, titul);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa);

2.2. Osobní údaje získané prostřednictvím poptávkového formuláře

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vaší poptávky. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné identifikaci (jméno, příjmení, titul);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa)

2.3. Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web
 • doba a počet přístupu na webovou stránku
 • zda jste vyplnili a odeslali kontaktní a/nebo poptávkový formulář

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 24 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

3. Účely využití osobních údajů

Shromážděné údaje používáme k těmto účelům:

 • pro odpovědi na Vaše dotazy a žádosti;
 • k dodržování platných zákonných požadavků a dalších oprávněných požadavků
 • v souladu s výslovným souhlasem o využívání souborů cookies v plném nebo částečném rozsahu
 • pro rozvoj, analýzu a zlepšování našich služeb 

3.1. Zpracování osobních údajů

Zpracování je vždy prováděno na základě právních důvodů, které zejména, nikoliv však výlučně, zahrnují:

 • souhlas nebo výslovný souhlas v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely;
 • povinnosti, které po nás požadují právní předpisy;
 • náš oprávněný zájem, který podrobněji popisujeme níže.

3.2.  Oprávněný zájem

Pokud navštívíte web www.promsat.cz zpracováváme údaje o Vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro Vás a bezpečnost Vašich dat;
 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro Vás.

Pokud projevíte zájem o naše služby a kontaktujete nás telefonickou nebo mailovou formou a/nebo vyplníte a odešlete kontaktní a/nebo poptávkový formulář, zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem:

 • zpracování Vaší žádosti; zpracování žádosti je také naším oprávněným zájmem.

Pro zpracování žádosti používáme osobní údaje po dobu nezbytnou pro vyřízení. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání pěti let.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonního hovoru a e-mailu, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení Vaší žádosti;
 • evidence Vaší žádosti, abychom mohli kontrolovat, že ji plníme řádně a včas;
 • prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 2 let. Pokud nám prostřednictvím těchto kanálů zašlete informace nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení Vaší žádosti.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3.3.  Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba projevíte zájem o naše služby a vyplníte poptávkový formulář, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší žádosti Vaše identifikační a kontaktní údaje.

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení Vaší žádosti, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s Vámi mohli o Vaší žádosti komunikovat;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími dotazy, se kterými se na nás obrátíte jak telefonicky, tak e-mailem.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší žádosti.

4: Zabezpečení a ochrana osobních údajů

V rámci zpracovávání osobních údajů uplatňujeme taková bezpečnostní opatření, kterými chráníme osobních údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Jsou to zejména tato opatření:

 • šifrování přenášených údajů
 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

5. Sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů nebo povinností popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Pro marketingové činnosti využíváme i jiných subjektů. Tito dodavatelé je zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s účetním, daňovým poradcem případně s právními poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků.

5.1. Případy povinného zveřejňování osobních údajů: 

 • pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem; 
 • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění;
 • pokud bude zveřejnění nezbytné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě; 
 • v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním. 

6. Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme web upravovat tak, abyste ho mohli využívat co nejefektivněji.

Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Tyto cookies jsou označovány jako dočasné.

Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Těmto cookies se říká trvalé. Trvalé cookies slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webu.

6.1. Nezbytné cookies

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nazýváme nezbytné, jejich využití je pouze dočasné a nám pomáhají:

 • identifikovat vás i při opětovných návštěvách;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
 • se zajištěním bezpečnosti a ochraně Vašich dat, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil Vaše připojení k našemu webu;  
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopni poskytnout naše produkty a služby.

6.2. Analytické cookies

Tyto cookies jsou anonymní a nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost našeho webu
 • vytvářet statistiky a přehledy

Za účelem analýzy Vašeho chování na webu zpracováváme na základě Vašeho souhlasu informace v anonymizované podobě prostřednictvím analytického nástroje tohoto dodavatele:

 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy

Pokud využití těchto cookies nevypnete v sekci Nastavení cookies, které najdete v zápatí webu, a po našem upozornění kliknete na tlačítko „OK, souhlasím“, které je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce taktéž v sekci Nastavení cookies.

6.3. Marketingové cookies

Slouží k personalizaci reklam a remarketingu. Třetím stranám umožňujeme uložit cookies, které mohou sloužit 

 • ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme na základě Vašeho souhlasu reklamním sítím údaje o Vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme Vaše identifikační údaje.

Sociální a reklamní sítě, které využíváme, jsou:

Pokud využití cookies třetích stran a předání Vašich údajů reklamním sítím nevypnete v sekci Nastavení cookies a po našem upozornění kliknete na tlačítko „OK, souhlasím“, které je součástí upozornění, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení cookies.

6.4.  Odmítnutí a blokování souborů cookies

Omezení zpracování a blokování souboru cookies si můžete nastavit v sekci Nastavení cookies.

Používání souborů cookies můžete odmítnout i nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že zablokováním všech souborů cookies je možné, že Vám web nebude fungovat správně a my Vám nebudeme moci poskytnout Vámi požadovanou službu.

Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:

7. Práva při zpracovávání osobních údajů

Jako subjekty údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

7.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

7.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

7.3. Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

7.4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování nikoliv však navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

7.5.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

7.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.

7.7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by měli tyto postupy profilování právní účinky anebo by se Vás mohli obdobným způsobem významně dotknout.

7.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět v sekci Nastavení cookies, které najdete v zápatí webu.

V případě uplatnění Vašich práv nebo žádostí kontaktujte správce údajů na kontaktních spojeních uvedených výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení na našem webu, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Tyto zásady jsou účinné od 1.3. 2024​​​​​​​

Preferujete přímý kontakt?