Poptávka

Oznámení o možném protiprávním jednání podle § 2 zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. 

Komu oznámit: 

Pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání je určena, dokud nebude určeno jinak, příslušná osoba, kterou je Alena Brzoňová, tel.: 736 516 504, e-mail: promsat@podatoznameni.cz.
Další možností oznámení je doručení oznámení Ministerstvu spravedlnosti na stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Jak oznámit příslušné osobě: 

 1. vyplněním elektronického formuláře na www.podatoznameni.cz, PIN pro vstup je CRW4A 
 2. elektronickým dopisem na adresu příslušné osoby
 3. ústně osobně nebo telefonicky přímo příslušné osobě

Omezení možnosti podat oznámení: 

Společnost PROMSAT CZ s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Souhlas se zvukovým záznamem vzor.pdf

Ochrana oznamovatele

 1. K učiněným oznámením a případně sděleným identifikačním a kontaktním údajům oznamovatele má přístup pouze příslušná osoba, která je ve vztahu k nim vázána povinností mlčenlivosti.
 2. Oznamovatel, který učinil oznámení v dobré víře, že v oznámení uvedené informace jsou pravdivé, je chráněn před odvetnými opatřeními společnosti PROMSAT CZ souvisejícími s oznámením, resp. se skutečnostmi uvedenými v oznámení.
 3. Oznamovatel, který v oznámení uvedl vědomě nepravdivé informace či učinil oznámení, aniž měl oprávněný důvod se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, není chráněn. Za předpokladu, že informace uvedené oznamovatelem v oznámení nebo přístup k nim byl získán trestným činem či přestupkem, zůstává odpovědnost oznamovatele za takové jednání nedotčena. Vůči oznamovateli, který vědomě nepravdivým oznámením poškozuje společnost PROMSAT CZ, její zaměstnance, popř. osoby ji zastupující nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu, je PROMSAT CZ oprávněn uplatnit veškeré případné nároky plynoucí z příslušných právních předpisů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Společnost PROMSAT CZ je povinna náležitým způsobem zabezpečovat ochranu osobních údajů oznamovatele, jakož i osobních údajů případných třetích osob uvedených v oznámení. Za tímto účelem společnost zavedla následující technická a organizační opatření, která slouží k zabezpečení osobních údajů před nepřípustným zpracováním, jejich zničením či ztrátou:
  1. k osobním údajům oznamovatele, jakož i k osobním údajům případných třetích osob uvedených v oznámení, bude mít přístup pouze příslušná osoba s výjimkou situací, kdy je zpřístupnění osobních údajů vyžadováno příslušnými právními předpisy v souvislosti s šetřeními a řízeními probíhajícími na základě oznámení oznamovatele,
  2. osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému zajištěném přístupovými hesly a antivirovými a jinými nástroji ochrany proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
  3. osobní údaje ve fyzické podobě budou uchovávány na k tomu určených místech v uzamykatelných úložištích mimo běžnou dostupnost jiných osob než příslušné osoby,
  4. po uplynutí nezbytně nutné doby zpracování osobních údajů nebudou osobní údaje dále uchovávány ani jiným způsobem zpracovávány.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámením o protiprávním jednání

1. Úvodní informace

Společnost PROMSAT CZ s.r.o., IČ: 256 811 68, se sídlem Branická 1876/167, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 60698 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Společnost v souvislosti s oznámením o protiprávním jednání nakládá s Vašimi osobními údaji (dále jen „subjekt údajů“).

2. Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem prověření oznámení o možném protiprávním jednání učiněného ze strany subjektu údajů a provádění souvisejících šetření a řízení v návaznosti na toto oznámení, stejně jako za účelem plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je (jsou):

 1. plnění právních povinností, které se na Společnost vztahují v souvislosti s právními předpisy na úseku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a
 2. oprávněné zájmy Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podobě opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání. Těmito zájmy je ochrana majetku Společnosti, života a zdraví osob a ochrana práv Společnosti ve správním, civilním či trestním řízení.

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu osobních údajů uvedených subjektem údajů v oznámení o možném protiprávním jednání, popř. v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení v souladu s povinností uchovávat oznámení a související dokumenty a vést evidenci obdržených oznámení stanovenou zákonem o ochraně oznamovatelů.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněných zájmů Společnosti budou zpracovávány po dobu maximálně 10 let ode dne zániku veškerých případných nároků plynoucích z navazujících opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností Společnosti ve vztahu k příslušnému opatření přijatému na základě oznámení o možném protiprávním jednání, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.

6. Kontaktní údaje společnosti

Společnost je možné kontaktovat:

  1. na adrese jejího sídla,
  2. prostřednictvím e-mailové adresy: info@promsat.cz,
  3. telefonicky na tel. čísle +420 274 020 222.

Společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

7. Informace o případných příjemcích osobních údajů a úmyslu předávat osobní údaje třetím osobám

Osobní údaje subjektu údajů a osobní údaje obsažené v oznámení o možném protiprávním jednání mohou být za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy předávány příslušným soudům, správním orgánům, policejním orgánům, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám či dalším příslušným organům veřejné moci, jiným zainteresovaným subjektům pro plnění účelu zpracování jako je např. pojišťovna, stejně jako odborným poradcům Společnosti (např. advokátům apod.).

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, vyjma situace, kdy se oznámení bude týkat protiprávního jednání ve vztahu k právním předpisům Evropské unie a bude-li ze strany příslušných orgánů vyžadována identifikace subjektu údajů.

8. Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně ve fyzické či elektronické formě.

Osobní údaje nebudou zpracovávány žádnými zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávat pouze k tomu výslovně oprávněné osoby.

9. Práva subjektu údajů

Společnost je povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Subjekt údajů je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Společnost oprávněna požadovat po subjektu údajů přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

V případě, že Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby Společnost vymazala osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
  2. zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
  3. subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
  4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo
  5. je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti či pro archivační účely.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti. Při vznesení takové námitky Společnost posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje nad oprávněným zájmem Společnosti, pro který jsou osobní údaje ze strany Společnosti zpracovávány. V případě, že Společnost dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje, přestane osobní údaje zaměstnance pro tento účel zpracovávat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů přísluší pouze v případě:

  1. kdy subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti, nebo
  2. zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
  3. protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Společnosti a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany subjektu údajů, nebo
  4. kdy Společnost nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale subjekt údajů přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Společnost osobní údaje subjektu údajů dočasně znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Společnost bránila, resp. je subjekt údajů oprávněn požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží subjektu údajů pouze v případě zpracování osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz.

Preferujete přímý kontakt?